นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. ความเกี่ยวข้องของคุณกับ บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด

 • 1.1 เว็บไซต์ของบริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด ในชื่อ "www.siam2web.com" หรือ "www.thevistahosting.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ"
 • 1.2 สิ่งที่คุณใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ"
 • 1.3 คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ"

2. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 • 2.1 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด
 • 2.2 จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้
  • 2.2.1 ผู้ใช้บริการติ๊กเลือกช่อง ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อน จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
  • 2.2.2 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
 • 2.3 ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

เงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลตามกฎหมายทันทีหลังจากที่ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 • 3.1 ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ (Adult Content) รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก
 • 3.2 ทุจริตในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต
 • 3.3 เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย
 • 3.4 เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก
 • 3.5 เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท
 • 3.6 จำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • 3.7 การขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
 • 3.8 จำหน่ายสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 • 3.9 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี
 • 3.10 จำหน่ายยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์
 • 3.11 จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
 • 3.12 จำหน่ายอุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
 • 3.13 จำหน่ายอาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
 • 3.14 เว็บไซต์ที่ให้บริการในการใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 • 3.15 เว็บไซต์ที่มีการนำพื้นที่ อีเมล์ หรือ ทรัพยากรอื่นๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting
 • 3.16 เว็บไซต์ที่มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ "Spamming" ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอหรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 • 3.17 ข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่อยู่บนเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากมีการติดไวรัสไมว่ากรณีใดๆ จะถูกลบจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริตหรือผู้ใช้บริการใช้บริการแล้วก่อให้เกิดคดีความใดๆ กับผู้อื่น ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการทุจริต ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบเว็บไซต์ว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

4. ข้อตกลงหากเกิดการทุจริตในการซื้อ-ขาย ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้อื่น

 • 4.1 ผู้ให้บริการเป็นเพียงสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการทุจริตในการซื้อ-ขาย
 • 4.2 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา นอกจากนั้นทางผู้ให้บริการจะแสดงระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ไว้ที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือร้านค้าออนไลน์นั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า
 • 4.3 ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

5. ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ เช่นปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ สำหรับกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเอง เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามเฉพาะส่วน และจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

6. เงื่อนไขของการขอคืนค่าบริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ หรือปรับลดขนาดของบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือว่าทั้งหมด เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยผู้ให้บริการอาจจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น ถ้าหากผู้ให้บริการตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด

7. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

 • 7.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 7.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง

8. ข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จึงกำหนดข้อตกลงดังกล่าวไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • 8.1 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ในระบบของ siam2web.com ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์หรือเบอร์ติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นบางส่วน โดย ผู้ให้บริการจะใช้อีเมล์นี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้บริการและอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ และในบางครั้งผู้ให้บริการอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • 8.2 ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ IP Address ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้การให้บริการของ siam2web.com เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกเก็บรวบรวมและคำนวณเพื่อใช้ในการจัด อันดับความนิยมของเว็บไซต์ต่อไปในอนาคต
 • 8.3 ข้อมูลการเข้าใช้ หรือเยี่ยมชมของเว็บไซต์ภายใต้บริการของผู้ให้บริการจะถูกบันทึกผ่านทาง Cookies ด้วย เทคโนโลยีนี้ทำให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใส่เพื่อเข้าใช้ระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือระบบตะกร้าสินค้า เป็นต้น โดยจะใช้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยที่ผู้ใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงพึงระลึกว่า เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานของเว็บไซต์ ให้ทำการกดปุ่มเพื่อออกจากระบบทุกครั้ง
 • 8.4 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ผู้ให้บริการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ เข้าถึงข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการแต่ละคน และข้อมูลหรือความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการบันทึกลงในเว็บไซต์ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นในการใช้บริการของ เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอำนาจทางกฎหมาย
 • 8.5 ผู้ใช้บริการ อาจสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่อยู่ภายนอกของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเอง หรือนอกเหนือจากบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการดังกล่าว และความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากผู้ให้บริการดังกล่าว
 • 8.6 ผู้ให้บริการ จะทำการสำรองข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเก็บไว้ในระบบทุกวัน กรณีที่ผู้ใช้บริการมีปัญหาข้อมูลสูญหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากผู้ใช้บริการเองหรือจากความผิดพลาดของระบบ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในการเก็บรักษาข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของผู้ให้บริการกรุณาอีเมลมาที่ support@siam2web.com หรือ ติดต่อทีมงาน siam2web.com

9. ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน

เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ siam2web.com คุณจะสามารถตั้งชื่อ URL เว็บไซต์เป็นของตนเองได้ เช่น example.siam2web.com ซึ่งผู้อื่นที่ต้องการเปิดเว็บไซต์ชื่อ URL ก็จะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้ซ้ำได้ ดังนั้นทางทีมงานจึงมีข้อตกลงในการยกเลิก URL เว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถใช้งานแทนได้ โดยจะดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ หากภายในระยะเวลา 3 เดือน ผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการปิดเว็บไซต์ของท่านชั่วคราว โดยเว็บไซต์สามารถเข้ามาเปิดร้านได้เอง แต่ต้องไม่เกินกว่า 12 เดือน หากระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน (1 ปี) ผู้ใช้บริการยังไม่มีการเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ ทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการใช้ชื่อ URL ของเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการทันที และ URL ที่ใช้ในการเปิดร้านจะถูกเปิดเป็นสาธารณะ โดยผู้ใช้บริการท่านอื่นจะสามารถขอใช้งานชื่อ URL ดังกล่าวแทนได้