ระบุโดเมนเนมเดิม/จดโดเมนเนมใหม่


โดเมนเนมของท่าน

ข้อมูลราคาโดเมนเนม


โดเมนเนม ราคา/ปี
.com, .net, .org, .biz 450 ฿
.info 400 ฿
.cc 1,060 ฿
.tv 1,200 ฿
.tel 534 ฿
.ws 513 ฿
.mobi 674 ฿
.asia 604 ฿
.me 849 ฿
.name 378 ฿
.in.th 462 ฿
.co.th, .ac.th, .or.th, net.th, go.th, .mi.th 856 ฿
.in 709 ฿
.eu 465 ฿
.us 450 ฿
.tw 1,269 ฿
.vn 6,450 ฿
.xxx 3,125 ฿

เงื่อนไขการจดโดเมนเนม


การตั้งชื่อโดเมนเนม .com .net .org

ชื่อโดเมนเนมแบบนี้จะต้องประกอบด้วยอักษร (a-z) หรือตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย - (ลบ) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อโดเมนเนม และต้องจดชื่อโดเมนเนมอย่างน้อย 2 ตัวอักษรขึ้นไป

การตั้งชื่อโดเมนเนม .co.th .ac.th .or.th

ชื่อโดเมนเนมแบบนี้จะต้องประกอบด้วยอักษร (a-z) หรือตัวเลข (0-9) และเครื่องหมาย - (ลบ) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อโดเมนเนม นอกจากนี้ชื่อ โดเมนเนม ที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด (โดยไม่นำตัวอักษรอื่นนอกจากที่ปรากฎ ในชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด องค์กรหรือสถานศึกษา มาใช้ร่วมอยู่ใน ชื่อโดเมนเนม) และต้องจดชื่อโดเมนเนมอย่างน้อย 2 แต่ไม่เกิน 24 ตัวอักษร และต้องใช้เอกสารใรการจด Domain ("คลิ๊ก" เพื่อดูเอกสารในการจด โดเมนเนม .th)

การตั้งชื่อโดเมนเนม .in.th

ชื่อโดเมนเนมแบบนี้จะเหมือนกับการตั้งชื่อโดเมนเนม .co.th .ac.th .or.th แต่ต่างกันที่ชื่อจะเป็นอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อองค์กร โดยเจ้าของโดเมนเนม ต้องมีบัตรประชาชน หรือใบแสดงสิทธิ์การเป็นนิติบุคคล