เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .ac.th


เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร PDF
ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th


เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
- รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
- รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourcompany.co.th
แบบที่สอง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ
ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร เครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทย
เอกสาร : หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม (เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ กรุณาจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกและส่งแบบฟอร์ม
ตัวอย่างเอกสาร (หนังสือรับรองการจดโดเมน)
ตัวอย่างใบภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
ตัวอย่างใบภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
ตัวอย่างใบภพ20 PDF
ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .go.th


เอกสาร : หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง / กรมต้นสังกัด รับทราบ
ตัวอย่างเอกสาร PDF ( เอกสารออกโดย CIO )
ตัวอย่างเอกสาร PDF ( เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO )

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th


เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .in.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ
แบบที่หนึ่ง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร / Club / Group พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ หรือหนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ
ตัวอย่างเอกสาร PDF ( สำหรับบุคคลทั่วไป )

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th


เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้หน่วยงาน / องค์กรของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .mi.th ได้ สำหรับแบบฟอร์มและวิธีการขอหนังสือรับรองจาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .net.th


เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม " พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 "
ตัวอย่างเอกสาร PDF

เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .or.th


เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน , คณะกรรมการ , จุดประสงค์ที่เด่นชัด , ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
ตัวอย่างเอกสาร PDF