Verification


Siam2Web Verification : เพิ่มความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ "สยามทูเว็บ"
Siam2Web Verification เป็นสัญลักษณ์ที่ "สยามทูเว็บ" ใช้ในการสื่อให้ลูกค้าของเว็บไซต์ทราบว่า เว็บไซต์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวได้รับการลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และมีความน่าเชื่อถือ การันตีโดย "สยามทูเว็บ"
Siam2Web Verification เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์เอกสารต่างๆ สัญลักษณ์นี้จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีการยืนยันตัวบุคคลของเจ้าของเว็บไซต์ด้วยเอกสารสำคัญทางราชการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ลงทะเบียนระดับ 1
สัญลักษณ์ : ดาว 1 ดวง และข้อความ ลงทะเบียนระดับ 1 บนธงสีฟ้า
เงื่อนไข :
1. มีโดเมนเนมและเว็บไซต์ Package Lite ขึ้นไป
2. ยืนยันด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเว็บไซต์ โดยชื่อของเจ้าของเว็บไซต์จะต้องตรงกับสำเนาเอกสารดังกล่าว (หากมีการแก้ไขชื่อในบัญชี เจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)
ลงทะเบียนระดับ 2
สัญลักษณ์ : ดาว 2 ดวง และมีข้อความ ลงทะเบียนระดับ 2 บนธงสีม่วง
เงื่อนไข :
1. ลงทะเบียนระดับ 1 ผ่านแล้ว
2. ยืนยันบัญชีธนาคารที่ใช้งานจัดการธุรกรรมทางการเงิน ด้วยสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร โดยชื่อในสมุดบัญชีจะต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน (หากมีการแก้ไขบัญชีธนาคารที่ระบบหลังบ้าน เจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)
ลงทะเบียนระดับสูงสุด
สัญลักษณ์ : มงกุฎ และมีข้อความ ลงทะเบียนระดับสูงสุด บนธงสีทอง
เงื่อนไข :
1. ลงทะเบียนระดับ 2 ผ่านแล้ว
2. ยืนยันเว็บไซต์ด้วยการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD) กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คลิกที่ลิงก์เพื่อไปสู่หน้าเว็บ DBD โดยชื่อในทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับสำเนาบัตรประชาชน (หากมีการแก้ไขเลขจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบบหลังบ้าน เจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องส่งเรื่องลงทะเบียนระดับนี้ใหม่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สัญลักษณ์ : กากบาท และมีข้อความ ยังไม่ได้ลงทะเบียน บนธงสีแดง
เงื่อนไข : เป็น Free Packeage และไม่มีโดเมนเนม หรือ Free Packeage มีโดเมนเนมและไม่มีการส่งเอกสารใดๆ เพื่อยืนยันตนเอง ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ "ไม่ได้ลงทะเบียน" ที่หน้าเว็บไซต์
หมายเหตุ : สำหรับท่านเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้ Free Package และต้องการนำ "สัญลักษณ์ ไม่ได้ลงทะเบียน" ออกจากหน้าเว็บไซต์ ท่านสามาถดำเนินการ ดังนี้
1. จดโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์)
2. ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการมีตัวตน
หมายเหตุ : Siam2Web Verification เป็นเพียงการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์เท่านั้น
สัญลักษณ์ Siam2Web Verification ระดับต่างๆ ที่แสดงในหน้าร้านค้านั้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยการยืนยันข้อมูลกับทาง "สยามทูเว็บ" เท่านั้น ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่สามารถรับประกันการได้รับสินค้าของผู้ซื้อในเว็บไซต์เหล่านั้นได้ แม้ว่าเว็บไซต์นั้นได้ระดับการยืนยันสูงสุดก็ตาม

ตัวอย่างสัญลักษณ์ Verification ระดับต่างๆ